HİDRÜR SİSTEMLİ-GRAFİT FIRINLI-ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ (HG-GF-FAAS)

Thermo Scientific - iCE 3500