Hakkımızda

 

Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM), Yükseköğretim Kurulu'nun 3 Eylül 2012 tarih ve 5728 sayılı kararıyla kurulmuş olup yönetmeliği 15 Ekim 2012 tarih ve 28442 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Merkez, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (Kalkınma Bakanlığı) Araştırma Altyapısı Projesi kapsamında Erdoğan Akdağ Kampüsünde toplam kullanılabilir alanı 3600 m² olan bir alanda inşa edilmiştir. 

 

BİLTEM, Bozok Üniversitesi’nin temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlenmesi, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden artırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, bilimsel araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak problemlerinin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına ve teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

BİLTEM bünyesinde; Çok Amaçlı X-Işını Difraktometresi (MP-XRD), Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi (WD-XRF), İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS), Hidrür Sistemli-Grafit Fırınlı-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (HG-GF-FAAS), Jel Geçirgenlik Kromatografisi/Boyut Ayırım Kromatografisi (GPC/SEC), İyon Kromatografisi (IC), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS), Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), Hall Etkisi Ölçüm Sistemi (HEMS), Parçacık Görüntülemeli Stereo Hız Ölçme Sistemi (Stereo PIV), Dijital Görüntüleme Sistemli Polarize Araştırma Mikroskobu, katı ve sıvı numune hazırlamada kullanılan hassas teknolojik cihazlar yer almaktadır. Bu cihazların kurulumu ve ilk eğitimleri tamamlanarak ilk analizler yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca Alan Emisyonlu-Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu-Enerji Dağılım Spektrometresi (FE-ESEM-EDS)’nin ihalesi tamamlanmış olup kısa sürede kurulması planlanmaktadır. Bu cihazlar dışında projede alınması öngörülen diğer cihazların satın alma işlemleri devam etmektedir.